Tel.: 66-2813-1888|info@mkl.co.th

About

/About
About 2018-05-30T19:11:31+07:00

ประวัติและนโยบายบริษัท

about01-crop-u16434_2x

  • ประวัติบริษัท

บริษัท เอ็ม.เค.แอล.จำกัด เริ่มก่อตั้ง แต่ปี พ.ศ.2537  ในการดำเนินธุรกิจ เริ่มแรกเป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์วัสดุก่อสร้างต่างๆ  ซึ่งประสบความสำเร็จด้วยดีตามลำดับ คณะกรรมการบริหารได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการบริการลูกค้าที่ดีและมีประสิทธิภาพ จึงได้มีโครงการก่อสร้างโรงงานที่ถนนพุทธมณฑลสาย 4  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อทำการผลิตสีทาอาคารและเคมีภัณฑ์ทางด้านก่อสร้าง ในปี พ.ศ.2548 และได้เริ่มทำการผลิตสินค้าในปี พ.ศ. 2549 ทางบริษัท เอ็ม.เค.แอล. จำกัด ได้มีการพัฒนาสินค้าและปรับปรุงสินค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่ดีและมีมาตรฐาน บริษัท เอ็ม.เค.แอล.จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีอิมัลชั่นใช้งานทั่วไป  มอก.272-2549 เลขที่ใบอนุญาต (3) 2048-293/272 และ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีอิมัลชั่นทนสภาวะอากาศ มอก.2321-2549 เลขที่ใบอนุญาต (3) 2049-39/2321 เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2553 ผู้บริหารมีความตระหนักถึงระบบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การจัดการแก้ไขปัญหา และป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นขององค์กร รวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ดังนั้นบริษัท เอ็ม.เค.แอล. จำกัด จึงได้ดำเนินการขอมาตรฐานระบบคุณภาพ (ISO 9001; Quality Management System) และ มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001; Environmental Management System) เข้ามาใช้ในองค์กรเพื่อเป็นการติดตามตรวจสอบส่งเสริมรักษาคุณภาพการบริการ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามกำหนดต่อไป

  • นโยบาย

บริษัท เอ็ม.เค.แอล.จำกัด จะนำเสนอสินค้าที่ลูกค้าพึงพอใจโดยยึดมั่น ในระบบประกันคุณภาพสินค้า โดยจัดสร้างระบบการจัดการคุณภาพ  (Quality Management System) ตาม ISO9001:2008 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 รวมถึงดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งได้กำหนดนโยบายคุณภาพ (Quality Ploicy) และผลักดันให้นโยบายประสบผลสำเร็จโดยให้เป็นกิจกรรมของพนักงานทุกคน

Click edit button to change this text.

Click edit button to change this text.

Click edit button to change this text.

นโยบายคุณภาพ

บริษัท เอ็ม.เค.แอล.จำกัด

ในฐานะผู้ผลิตสินค้าและบริการ ซึ่งจะยึดนโยบายที่เป็นสำคัญของ บริษัท  เอ็ม.เค.แอล จำกัด ว่าสินค้าและบริการนั้นจะต้องมีคุณภาพสูงสุดสามารถตอบสนองความต้องการหรือความคาดหวังทั้งจากลูกค้าและบุคคลากรในองค์กรให้ได้รับความพึงพอใจจากบริการของเรา ดังนั้นเพื่อสร้างความมั่นใจในสินค้าและบริการให้เกิดขึ้น นโยบายคุณภาพต่างๆ จะต้องสอดคล้องกับสิ่งกำหนดของIntemational Organization for Standardization,(ISO),รวมทั้งต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตลอดไปอย่างมีประสิทธิผล ในการปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและบริการนั้นเรามีเป้าหมายเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จโดย

1.  ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในราคาที่แข่งขันได้

2.  เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตและวิธีดำเนินงาน มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตลอดไป

3.  ลดการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาให้เหลือน้อยที่สุด

4. มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้า ทั้งจากภายในและภายนอกบริษัทโดยกำหนดเป้าหมายคุณภาพและสร้างระบบการทบทวนอย่างต่อเนื่องเพื่อทำให้เป้าหมายประสบความสำเร็จ

นโยบายสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอ็ม.เค.แอล.จำกัด

ตระหนักถึงความสำคัญในการปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายข้อกำหนดในด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ปัญหาสิ่งแวดล้อม และความเสื่ยงอันตรายขององค์กร ดังต่อไปนี้

  1. มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนด ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ขององค์กร
  2. มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยที่ดีให้กับพนักงาน
  3. มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงสถานที่ทำงานให้มีสภาพแวดล้อม ตามมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  4. มุ่งมั่นที่จะป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็น “ศูนย์”
  5. มุ่งมั่นที่จะป้องกันมลพิษและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมโดยการ

         5.1  ส่งเสริมดำเนินกิจกรรมที่มุ่งเน้นป้องกันและฟื้นฟูสภาพแวดล้อม

         5.2  ควบคุมมลพิษทางอากาศ

         5.3  ควบคุมมลพิษทางน้ำที่ระบายออกจากอาคาร

         5.4  ส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะเพื่อความสะดวกในการกำจัด

         5.5  ส่งเสริมให้มีการนำวัสดุกลับมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ

         5.6  มุ่งมั่นที่จะใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเชิงอนุรักษ์ และใช้พลังงานทดแทน